Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวประกาศ

มอบเงินช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุงที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 28 เมษายน 2565

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงมอบเงินช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุงที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 28 เมษายน 2565

[ 28-04-2565 ] Hits:30

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีตัวแทนในส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ ผอ.รพ.สต.หนองกุง ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ นายกิตติศักดิ์ อ่อนวรรณะ และนายอดิศักดิ์ โพธิ์ชัย ตัวแทนประชาคมท้องถิ่น ได้แก่ นางศรีไพร เสนคำสอน และพุทธา บุญพอ ซึงคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนท้องถิ่นได้มีการประชุมติดตามประเมินผลกการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประจำปี 2564 ในวันที่ 24 ธ.ค.2564...

[ 27-04-2565 ] Hits:27

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาทางสังคมในกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง ตามฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูล การพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2565

  ตามที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในกลุ่มครัวเรือเปราะบาง ตามฐานข้อมูลระบบบริหารการจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า(TPMAP) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาตรงกับสภาพความเป็นจริงของครัวเรือน และสำรวจกลุ่มครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพิ่มเติมที่นอกจากบัญชีรายชื่อดังกล่าวในการช่วยเหลือเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นตามแผนการช่วยเหลือประจำปีงบประมาณ 2565

[ 27-04-2565 ] Hits:40

  1. ราคากลาง eGP
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

ติดตามเราบนเฟชบุค

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ