Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวประกาศ

โครงการคลองสวย-น้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00น. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลองสวย-น้ำใส โดยมีนายธรรมรงค์ ช่วยอักษรปลัดอำเภอโนนคูณหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรที่ทำการปกครองอำเภอโนนคูณเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ นายไพฑูรย์ อักโข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลองสวย-น้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ลำห้วยแคน หมู่ 3 บ้านก้อนเส้า ตำบลหนองกุง...

[ 06-09-2566 ] Hits:1746

โครงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 1-2 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นำโดยนายไพฑูรย์ อักโข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมคณะผู้บริหาร นายเสาร์ แพงคำ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นายสุภเวช แก้วสง่า รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1.เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง 2.เพื่อเป็นการฝึกฝนจิตใจให้อยู่ในพื้นฐานความพอเพียง โดยบุคลากรสาสมารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างอัตโนมัติ 3.เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ...

[ 04-09-2566 ] Hits:1559

โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นพื้นฐานและแนวทางในการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข สังคมมีความเข้มแข็ง และประเทศชาติมั่นคง เป็นการสนองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นำโดยนายไพฑูรย์ อักโข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและชาวบ้านกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหนองแวงใต้ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 10 ต.หนองกุง...

[ 30-08-2566 ] Hits:1600

  1. ราคากลาง eGP
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

ติดตามเราบนเฟชบุค

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ