Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวประกาศ

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือเคยมาติดต่อราชการ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้แก่ ผู้เสียภาษี ผู้ขออนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบัญญัติท้องถิ่น ผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ บริษัทผู้เสนอราคาซื้อ/จ้าง ผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเข้าทำสัญญา ส่วนราชการ หรือผู้เคยมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงในเรื่องอื่นๆ “สามารถแสกนคิวอาร์โคตรหรือคลิ๊กลิงค์ด้านล่าง” ตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/egwxzp

[ 25-04-2566 ] Hits:99

E-Service (ระบบรับบริการออนไลน์)

E-Service ระบบรับบริการออนไลน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง “สามารถแสกนคิวอาร์โคตรหรือคลิ๊กลิงค์ด้านล่าง” E-Service ระบบรับบริการออนไลน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7iSXCjLOaZY9sH-WEz5gEnYzfnDYEavfNijeuvOkZLAk0BA/viewform

[ 25-04-2566 ] Hits:81

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ท่านสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงได้โดย 1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 2. ส่งเรื่องร้องเรียนมายัง Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง 3. ทางโทรศัพท์ 0 4596 9763 (วันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.) 4. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง 5. ร้องเรียนโดยตรงต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นายไพฑูรย์ อักโข โทร.08 4472 2172 “สามารถแสกนคิวอาร์โคตรหรือคลิ๊กลิงค์ด้านล่าง” ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdipYuAm2MvHTn_acXgiywfoGyGGvXluSjiZs7MFkyWkPfW6g/viewform

[ 25-04-2566 ] Hits:80

  1. ราคากลาง eGP
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

ติดตามเราบนเฟชบุค

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ