Hot News :

นายบพิตร มูลสาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุภเวช​ แก้วสง่า

รองปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

ศรีสะเกษ

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 28°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Cloudy 31°C 20°C

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ

ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและระเบียบกฎหมายท้องถิ่นของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563

  วันที่ 11 กันยายน 2563 นายสุภเวช แก้วสง่า รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและระเบียบกฎหมายท้องถิ่นของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าคุณรีสอร์ท ตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 22-06-2564 ] Hits:44

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงมอบหมายให้นางสาวเพ็ชรรี ธนะศรี นักวิชาการสาธรณสุขร่วมกับปศุสัตว์อำเภอโนนคูณใด้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชนชาวตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

[ 21-06-2564 ] Hits:33

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง...ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง....กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ ทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2564 ณ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ หรือ ติดต่อสอบถามรายเอียดเพิ่มเติม โทร 045-960394

[ 21-06-2564 ] Hits:45

โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายบ้านสันติสุข ม.17

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการก่อสร้างลานออกกำลังกายบ้านสันติสุข หมู่ 17 เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงจึงดำเนินดังกล่าว ปรากฏตามแผนพัสนาท้องถิ่นปี 2561 - 2565 หน้า 7 ลำดับที่ 22 และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ...

[ 16-06-2564 ] Hits:79

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ