Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวประกาศ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและระเบียบกฏหมายท้องถิ่นของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เล็งเห็นความจำเป็นที่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านระเบียบกฏหมาย คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิทธิและเสรีภาพและหน้าที่ ในการทำงานภายใต้กฏหมายรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จึงจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นดังนั้นสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและระเบียบกฏหมายท้องถิ่นของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของราชการต่อไป

[ 30-08-2565 ] Hits:59

โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลหนองกุง ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำหนองกุง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลหนองกุง ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้ดำเนินการอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยายและเเบ่งกลุ่มทำกิจกรรม การสาธิตอาชีพ การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โดยเน้นการพัฒนาโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จะให้มีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตที่ควรเป็นและจะเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ขยายครอบคุมทุกหมู่บ้าน โดยไม่ต้องพึ่งพาปัยจัยภายนอกต่างๆ โดยใช้ปัจจัยด้านพื้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่ประชาชนทั่วไปใช้ในการบริโภค มีการส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าในบริเวรบ้าน รั้วรอบบ้าน ปลูกพืชประเภทพืชสมุนไพร เครื่องเทศ และพืชล้มลุกต่างๆ

[ 26-08-2565 ] Hits:87

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 25 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงและได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับตำบล เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยในชีวิตโดยบูรณาการร่วมกับประชาชน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผู้นำชุมชนที่ 18 หมู่บ้าน,สมาชิกสภาตำบลหนองกุง,อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน,อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนในเขตตำบลหนองกุง

[ 26-08-2565 ] Hits:66

  1. ราคากลาง eGP
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

ติดตามเราบนเฟชบุค

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ