Hot News :

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ให้ตรงเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ