Hot News :

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ