Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโนนสมบูรณ์ ม.8 บ้านอุดม ม.13 และบ้านโนนสมบูรณ์กลาง ม.18 เส้นหน้าบ้าน นายบัวลี สิงหาสิน-หน้าวัดบ้านโนนสมบูรณ์ ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโนนสมบูรณ์ ม.8 บ้านอุดม ม.13 และบ้านโนนสมบูรณ์กลาง ม.18 เส้นหน้าบ้าน นายบัวลี สิงหาสิน-หน้าวัดบ้านโนนสมบูรณ์ ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 748,000.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 824,085.98 – บาท (แปดแสนสองหมื่นสี่พันแปดสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ