Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 137,600.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 141,543.32 – บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบสองสตางค์)

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ