Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูผิวถนนแอสฟัลติกส์ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 เส้นบ้านนายฤทธิ์ สอนคำเสน - หน้าบ้านนายอำนวย พื้นสวรรค์ ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูผิวถนนแอสฟัลติกส์ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 เส้นบ้านนายฤทธิ์ สอนคำเสน - หน้าบ้านนายอำนวย พื้นสวรรค์ ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 230,036.63 – บาท (สองแสนสามหมื่นสามสิบหกบาทหกสิบสามสตางค์)

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ