Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูผิวถนนแอสฟัลติกส์ เส้นหน้าวัดบ้านหนองหิน หมู่ที่ 6 - หนองหิน ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูผิวถนนแอสฟัลติกส์ เส้นหน้าวัดบ้านหนองหิน หมู่ที่ 6 - หนองหิน ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 253,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 290,794.58 – บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสิบแปดสตางค์)

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ