Print this page

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างซุ้มประตู อบต.หนองกุง เฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างซุ้มประตู อบต.หนองกุง เฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 386,000.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 กันยายน 2565 เป็นเงิน 386,762 – บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)