Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านสนามชัย หมู่ที่ 12 - บ้านบากใหญ่ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านสนามชัย หมู่ที่ 12 - บ้านบากใหญ่ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองกุง กว้าง 4 เมตร ยาว 3,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,840 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,976,000.00 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 8,541,184.04 – บาท (แปดล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สตางค์)

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ