Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักหลังโรงเรียนบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักหลังโรงเรียนบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 421,000.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 421,546.46 – บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์)

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ