Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นบ้านหนองหิน หมูที่ 6 - บ้านหนองบักโทน ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นบ้านหนองหิน หมูที่ 6 - บ้านหนองบักโทน ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 100,695.71 – บาท (หนึ่งแสนหกร้อยเก้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ