Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นระหว่างหมู่บ้าน บ้านบากใหญ่ หมู่ที่ 16 – หน้าโรงเรียนบ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นระหว่างหมู่บ้าน บ้านบากใหญ่ หมู่ที่ 16 – หน้าโรงเรียนบ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 335,000.00 บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มกราคม 2566 เป็นเงิน 344,671.55 – บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์)

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ