Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีบ่อพัก บ้านหนองแวง หมู่ 5 เส้นหน้าบ้านนายสง่า จันทะโสม - หน้าบ้านนางจ่อย สาวันดี ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีบ่อพัก บ้านหนองแวง หมู่ 5 เส้นหน้าบ้านนายสง่า จันทะโสม - หน้าบ้านนางจ่อย สาวันดี ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 147,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566 เป็นเงิน 148,023.98 – บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่สิบสามบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ