Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นบ้านโนนดู่ หมูที่ 9 - บ้านนายบุญทอม คำดี ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นบ้านโนนดู่ หมูที่ 9 - บ้านนายบุญทอม คำดี ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 141,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 เป็นเงิน 144,972.30 – บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบสตางค์)

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ