Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 14 - เส้นหลังโรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 14 - เส้นหลังโรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 354,000.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 เมษายน 2566 เป็นเงิน 349,373.24 – บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์)

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ