Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยผับพร้อมทำนบกั้นน้ำ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยผับพร้อมทำนบกั้นน้ำ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 458,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 457,787.25 – บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ