Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านสนามชัย หมู่ 12 - บ้านบากใหญ่ หมู่ 16 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านสนามชัย หมู่ 12 - บ้านบากใหญ่ หมู่ 16 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,788,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เป็นเงิน 2,789,143.53 – บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบสามสตางค์)

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ