Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก บ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ 10 เส้นหน้าบ้านนางเหงียม รจนัย ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก บ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ 10 เส้นหน้าบ้านนางเหงียม รจนัย ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 305,000.00 บาท (สามแสนห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เป็นเงิน 314,172.87 – บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ