Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าวัดบ้านก้อนเส้า หมู่ 3 - บ้านโคกสว่าง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าวัดบ้านก้อนเส้า หมู่ 3 - บ้านโคกสว่าง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 199,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 201,127.43 – บาท (สองแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์)

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ