Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 122,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 กันยายน 2564 เป็นเงิน 134,554.65 – บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์)

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ