Print this page

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองหินเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกุง - บ้านเหล่าเชือก (เชื่อมระหว่างตำบล) อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองหินเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกุง - บ้านเหล่าเชือก (เชื่อมระหว่างตำบล) อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,396,000.00 บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นเงิน 4,511,542.59 – บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบเก้าสตางค์)