Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างหมู่บ้านเส้นบ้านโนนดู่ หมู่ที่ 9 - โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างหมู่บ้านเส้นบ้านโนนดู่ หมู่ที่ 9 - โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,740,000.00 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นเงิน 4,877,532.47 – บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ