Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 เส้นหลางหมู่บ้าน ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 เส้นหลางหมู่บ้าน ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 382,000.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 395,977.24 – บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์)

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ