Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 23 เมษายน 2563 นั้น

          บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในหมวด 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามรายละเอียดที่แนบประกาศนี้

           โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง และทางเว็บไซต์ www.nong-kung.go.th โดยจัดเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมา ตามลำดับ

      ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2563

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ