Hot News :

ชุดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดม่วงเป โดยใช้หลักปรัชญาโดย นางศตพร คำมี ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กองกาศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดม่วงเป โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ ๑ ซื่อสัตย์สุจริต ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์นี้มีทั้งหมด ๗ เล่ม ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตา กรุณา มีน้ำใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติ มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เล่มนี้จัดทำ ขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ