Hot News :

แผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยชั้นปีที่1ตามรูปแบบพหุปัญญา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านหนองแวง จังหวัดศรีสะเกษ โดยนางวิไลวรรณ เครือคุณ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

แผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการตามรูปแบบพหุปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัย (๓ ขวบ) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านหนองแวง จังหวัดศรีสะเกษ จัดทำขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามรูปแบบพหุปัญญา และเป็นแนวทางสำหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการจัดประสบการณ์ด้านอื่นๆของเด็กปฐมวัย ซึ่งแผนการจัดประสบการณ์ที่ผู้วิจัยทำขึ้นนี้ประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์จำนวน 2 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก จำนวน 15 หน่วยเรื่อง คือ หน่วยเรื่องที่ 1 ครูประจำชั้นของหนู หน่วยเรื่อง ที่ 2 ของใช้ประจำตัวเรา หน่วยเรื่องที่ 3 เก็บของเข้าที่ หน่วยเรื่องที่ 4 ล้างมือให้สะอาด หน่วยเรื่องที่ 5 มารยาทในการรับประทานอาหาร หน่วยเรื่องที่ 6 ชื่อเล่นของหนู หน่วยเรื่องที่ 7 ชื่อเพื่อนของเรา หน่วยเรื่องที่ 8 สัญลักษณ์ของหนู หน่วยเรื่องที่ 9 ชื่อโรงเรียน ชั้นเรียน หน่วยเรื่องที่ 10 ชื่อโรงเรียน ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน หน่วยเรื่องที่ 11 การปฏิบัติตนภายในโรงเรียน หน่วยเรื่องที่ 12 การปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียน หน่วยเรื่องที่ 13 การปฏิบัติตน ในการใช้ห้องน้ำ หน่วยเรื่องที่ 14 การดูแลรักษาสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน หน่วยเรื่องที่ 15 การแปรงฟัน และสาระการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็กจำนวน 5 หน่วยเรื่อง คือหน่วยเรื่องที่ 16 ชื่อชุมชน หน่วยเรื่องที่ 17 ความสำคัญของสถานที่ชุมชน หน่วยเรื่องที่ 18 การร่วมกิจกรรมในชุมชน หน่วยเรื่องที่ 19 การมีส่วนร่วมในชุมชน หน่วยเรื่องที่ 20 การดูแลสาธารณะสมบัติที่ใช้ร่วมกันในชุมชน โดยประกอบด้วย คู่มือการใช้แผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการตามรูปแบบพหุปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัย (๓ ขวบ) แผนการจัดประสบการณ์ แบบฝึก แบบทดสอบและแบบสังเกตวัดความสมารถทางสติปัญญาท้ายกิจกรรม

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ