Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวถนนแอสฟัลติกส์ บ.โนนสมบูรณ์ ม.8 บ.อุดม ม.13 และ บ.โนนสมบูรณ์กลาง ม.18 เส้นหน้าบ้านนายบัวลี สิงหาสิน-หน้าวัดบ้านโนนสมบูรณ์ โดยวิธี (e-bidding)

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวถนนแอสฟัลติกส์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 บ้านอุดม หมู่ที่ 13 และ บ้านโนนสมบูรณ์กลาง หมู่ที่ 18 เส้นหน้าบ้านนายบัวลี สิงหาสิน - หน้าวัดบ้านโนนสมบูรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวถนนแอสฟัลติกส์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 บ้านอุดม หมู่ที่ 13 และ บ้านโนนสมบูรณ์กลาง หมู่ที่ 18 เส้นหน้าบ้านนายบัวลี สิงหาสิน - หน้าวัดบ้านโนนสมบูรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นเผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น 455,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

    ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ