Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 2 (ม.ค.-ก.พ. 2561) ปีงบประมาณ 2561 (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 2 (ม.ค.-ก.พ. 2561) ปีงบประมาณ 2561 (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 2 (ม.ค.-ก.พ. 2561) ปีงบประมาณ 2561 (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ธวัชฟาร์ม จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 304,042.06 บาท (สามแสนสี่พันสี่สิบสองบาทหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

    ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ