Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกห้วยผับ บ้านบากใหญ่ หมู่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจ้างโครงการขุดลอกห้วยผับ บ้านบากใหญ่ หมู่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      จ้างโครงการขุดลอกห้วยผับ บ้านบากใหญ่ หมู่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านมีสุขวัสดุก่อสร้าง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 498,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

    ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ