Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักบ้านเหมือดแอ่ หมู่ 14 เส้นหน้าบ้าน นายวาลย์ พื้นสวรรค์ - หน้าบ้านนางเหง้า จันลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักบ้านเหมือดแอ่ หมู่ 14 เส้นหน้าบ้าน นายวาลย์ พื้นสวรรค์ - หน้าบ้านนางเหง้า จันลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักบ้านเหมือดแอ่ หมู่ 14 เส้นหน้าบ้าน นายวาลย์ พื้นสวรรค์ - หน้าบ้านนางเหง้า จันลา ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิชัยวัสดุการโยธา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 245,000.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

    ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ