หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

picture

นายสุภเวช แก้วสง่า

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
โทร 084-8344316

picture

นายสุภเวช แก้วสง่า

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
โทร 084-8344316

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

picture

นายชัยวัฒน์ แพงมา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร 0981403978

picture

นางสาวปัดดา โททอง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 098-1435569

picture

นายคมสัน เติมจิตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร 085-9290257

picture

นายคมสัน เติมจิตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 085-9290257