สำนักปลัด

สำนักปลัด

picture

นายชัยวัฒน์ แพงมา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

picture

นายชัยวัฒน์ แพงมา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

picture

นางสาวรัตติมา นางาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

picture

นางสาววนิศา หล่อดี

นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ

picture

นางสาวอรพรรณ มูลสาร

นิติกรปฏิบัติการ

picture

นางพิมพ์นารา ภูพวก

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

picture

นายสมชาย บุญเชิญ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

picture

นางสาวธัญญลักษณ์ พาลึก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

picture

พันจ่าเอกชัชวาล ราษี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

picture

นางสาวรัตติยา พงษาปาน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

picture

นางประภัสสร พิทักษ์กุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป

picture

นางสาวจิรัญญา พิมทะปะทัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

picture

นางสาวอ้อยทิพย์ พรมจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

picture

นายนพสิทธิ์ สรรพศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร

picture

นายกิตติรัตน์ แช่เตีย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

picture

นายทองปาน ศรชัย

นักการภารโรง

picture

นางวัน เหลาสิงห์

คนงานทั่วไป

picture

ว่าที่ร้อยตรี(ญ)เกษสุดา คำดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

picture

นายธนากร ชาภักดี

พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ)

picture

นายสมาน เชื้อลี

ยาม

picture

นางสาวปุณยภา วงศ์ใหญ่

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

picture

นายประเสริฐ สิมมา

พนักงานขับรถยนต์