Hot News :

โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลหนองกุง ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำหนองกุง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลหนองกุง ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้ดำเนินการอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยายและเเบ่งกลุ่มทำกิจกรรม การสาธิตอาชีพ การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โดยเน้นการพัฒนาโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จะให้มีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตที่ควรเป็นและจะเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ขยายครอบคุมทุกหมู่บ้าน โดยไม่ต้องพึ่งพาปัยจัยภายนอกต่างๆ โดยใช้ปัจจัยด้านพื้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่ประชาชนทั่วไปใช้ในการบริโภค มีการส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าในบริเวรบ้าน รั้วรอบบ้าน ปลูกพืชประเภทพืชสมุนไพร เครื่องเทศ และพืชล้มลุกต่างๆ

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ