Hot News :

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 25 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงและได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับตำบล เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยในชีวิตโดยบูรณาการร่วมกับประชาชน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผู้นำชุมชนที่ 18 หมู่บ้าน,สมาชิกสภาตำบลหนองกุง,อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน,อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนในเขตตำบลหนองกุง

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ