Hot News :

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือเคยมาติดต่อราชการ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้แก่ ผู้เสียภาษี ผู้ขออนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบัญญัติท้องถิ่น ผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ บริษัทผู้เสนอราคาซื้อ/จ้าง ผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเข้าทำสัญญา ส่วนราชการ หรือผู้เคยมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงในเรื่องอื่นๆ

สามารถแสกนคิวอาร์โคตรหรือคลิ๊กลิงค์ด้านล่าง”

ตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/egwxzp

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ