Hot News :

โครงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 1-2 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นำโดยนายไพฑูรย์ อักโข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมคณะผู้บริหาร นายเสาร์ แพงคำ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นายสุภเวช แก้วสง่า รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1.เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง 2.เพื่อเป็นการฝึกฝนจิตใจให้อยู่ในพื้นฐานความพอเพียง โดยบุคลากรสาสมารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างอัตโนมัติ 3.เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง 4.เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 5.เพื่อเสริมสร้างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6.เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการอบรม และศึกษาดูงานตามโครงการกลับมาพัฒนาท้องถิ่น

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ