Hot News :

โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประจำปีงบประมาณ 2564

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ตระและเล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำมาเป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ต่อไป

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ