Hot News :

โครงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ แก่ผู้นำและบุคลากรของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2565

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ แก่ผู้นำและบุคลากรของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ที่ใช้ในการบริหาร ใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ เปิดวิสัยทัศน์การทำงานโดยการ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU : Memorandum of Understanding) เพื่อทำโครงการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเดียวกัน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพแก่ผู้นำและบุคลากรของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่เดียวกัน อันจะนำมาซึ่งการบูรณาการความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ