Hot News :

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาทางสังคมในกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง ตามฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูล การพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2565

  ตามที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในกลุ่มครัวเรือเปราะบาง ตามฐานข้อมูลระบบบริหารการจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า(TPMAP) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาตรงกับสภาพความเป็นจริงของครัวเรือน และสำรวจกลุ่มครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพิ่มเติมที่นอกจากบัญชีรายชื่อดังกล่าวในการช่วยเหลือเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นตามแผนการช่วยเหลือประจำปีงบประมาณ 2565

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ