Hot News :

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพอษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในการส่งเสริม การป้องกัน จึงได้ประสานความร่วมมือแบบบูรณาการกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนคูณ ในการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรับผิดชอบนำสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้ไปรับการฉีดวัคซีน เพื่อเสริมภูมคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าลดอาการดุร้ายของสัตว์ในสุนัขและแมวซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้า ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานกับชุมชน ในการควบคุมอัตรการเกิดโรคขอวสุนัขและแมว

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ