Hot News :

ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 9 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นําโดย สิบตำรวจโทสุทธนา เติมจิตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้นำคณะพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันส่งมอบดอกไม้จันท์จำนวน 5,000 ดอก ให้อำเภอโนนคูณ เพื่อนำไปประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯและส่วนหนึ่งได้ขนเต้นไปที่วัดบ้านโพธิ์เพื่อเตรียมสถานที่ที่จะใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

  วันที่ 13 กันยายน 2560 นายพิตร มูรสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จัดโครงการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากพระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

  วันที่ 12 กันยายน 2560 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ร่วมเข้าพิธีบายศรีสู่ขวัญสมาชิกใหม่ทั้ง 5 ท่าน ที่จะมาพัฒนาตำบลหนองกุงให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไป

 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายพิตร มูรสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกันว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ( จปฐ ) ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2560

  วันที่ 25 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ร่วมจัดโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เพื่่อการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านโนนรัง หมู่ 4 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เข้าร่วมงานพิธีถวายพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายไพทูรฑ์ อักโข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงร่วมกันปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงตามโครงการจัดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

 วันที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในเขต ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ