Hot News :

ข่าวกิจกรรม

  วันที่ ๑๗-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นายชัยวัฒน์ แพงมา นักพัฒนาชุมชน พร้อมชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยในเขต ตำบลหนองกุง ร่วมการฝึกอบรมโครงการสร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อยและยากจนตามวิถีความพอเพียง สู่เป้าหมายการพี่งตนเอง รุ่นที่ ๙ หลักสูตรการทำขนมไทย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังยาเสพติด ทำดีเพื่อพ่อ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด มุ่งมั่นแก้ไข ขจัดยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  วันที่ 26 มิถุนายน 2564 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานร่วมกับตำรวจภูธรอำเภอโนนคูณ ร่วมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังยาเสพติด ทำดีเพื่อพ่อ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564

  วันที่ 26 มิถุนายน 2564 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานร่วมกับตำรวจภูธรอำเภอโนนคูณ ร่วมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังยาเสพติด ทำดีเพื่อพ่อ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564

  วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานร่วมกับชาวบ้านบ้านหนองหิน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหินเหนือ หมู่ที่ 15 ร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมอบรมการทำที่ปลุกผักจากวัสดุเหลือใช้ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองหิน ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  วันที่ 22,23 กรกฎาคม 2564 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  วันที่ 22,23 กรกฎาคม 2564 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  วันที่ 12,15 กรกฎาคม 2562 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา พิธีหล่อเทียนพรรษา พิธีถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดบ้านหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ