Hot News :

ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 22,23 กรกฎาคม 2564 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  วันที่ 12,15 กรกฎาคม 2562 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา พิธีหล่อเทียนพรรษา พิธีถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดบ้านหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมหัวหน้าส่วนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอโนนคูณ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่2 ณ ห้อประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 14 สิงหาคม 2562

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่1 ณ ห้อประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 15 พศษจิกายน 2562

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด

ตามที่สำนักงานปลัดด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดดำเนินเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลหนองกุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2563 ณ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ และได้จัดดำเนินการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์ย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบัวเทิง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานนี และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฤีใหม่ ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2564

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ