Hot News :

ข่าวกิจกรรม

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการวันกิจกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูที่บุตรหลานมีต่อบุพการีหรือผู้สูงอายุและเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้เห็นคุณค่ารู้จักหวงแหนและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการก่อสร้างลานออกกำลังกายบ้านสันติสุข หมู่ 17 เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงจึงดำเนินดังกล่าว ปรากฏตามแผนพัสนาท้องถิ่นปี 2561 - 2565 หน้า 7 ลำดับที่ 22 และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย บ้านสันติสุข หมู่ที่ 17

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการก่อสร้างลานออกกำลังกายบ้านสันติสุข หมู่ 17 เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงจึงดำเนินดังกล่าว ปรากฏตามแผนพัสนาท้องถิ่นปี 2561 - 2565 หน้า 7 ลำดับที่ 22 และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย บ้านสันติสุข หมู่ที่ 17

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในการส่งเสริม การป้องกัน จึงได้ประสานความร่วมมือแบบบูรณาการกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนคูณ ในการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในการส่งเสริม การป้องกัน จึงได้ประสานความร่วมมือแบบบูรณาการกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนคูณ ในการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

  โครงการฝึกอบรมซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด ได้รับการทราบข้อมูลการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงและได้เห็นความสำคัญในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับตำบลเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆในชุมชน ให้สามารถช่วยเหลือและระงับเหตุภัยพิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยในชีวิต

  โครงการฝึกอบรมซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด ได้รับการทราบข้อมูลการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงและได้เห็นความสำคัญในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับตำบลเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆในชุมชน ให้สามารถช่วยเหลือและระงับเหตุภัยพิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยในชีวิต

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้จัดทำโครงการถนนไร้ฝุ่นขึ้นเพื่อประชาชนในชนบท จะได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น สามารถเดินทางขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอดฤดูการ มีความสะดวกรวกเร็วปลอดภัยและมีระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ