Hot News :

ข่าวกิจกรรม

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้จัดทำโครงการถนนไร้ฝุ่นขึ้นเพื่อประชาชนในชนบท จะได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น สามารถเดินทางขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอดฤดูการ มีความสะดวกรวกเร็วปลอดภัยและมีระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

  โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นและประชาชนทั่วไป ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาศทางสังคมเยาวชน และผู้สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดขึ้นตามนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ที่มุ่งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอบบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนารายได้ของประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะสร้างความชำนาญและประสบการณืด้านประกอบอาชีพ ยกระระดับสินค้าอุสาหกรรมพื้นบ้้านให้มีคุณภาพและสามารถเป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภค รวมถึงสร้างรายได้และสร้างประสบการณ์ด้านทักษะการฝึกอาชีพ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดทำโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อยและยากจนตามวิถีความพอเพียงสู่เป้าหมาการพึ่งพาตนเอง

  โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นและประชาชนทั่วไป ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาศทางสังคมเยาวชน และผู้สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดขึ้นตามนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ที่มุ่งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอบบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนารายได้ของประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะสร้างความชำนาญและประสบการณืด้านประกอบอาชีพ ยกระระดับสินค้าอุสาหกรรมพื้นบ้้านให้มีคุณภาพและสามารถเป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภค รวมถึงสร้างรายได้และสร้างประสบการณ์ด้านทักษะการฝึกอาชีพ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดทำโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อยและยากจนตามวิถีความพอเพียงสู่เป้าหมาการพึ่งพาตนเอง

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ตระและเล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำมาเป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ต่อไป

  การประชุมสภาครั้งแรก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง วันที่ 4 มกราคม 2565

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภแโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการกิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ และเพิ่มคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐานรวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภแโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการกิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ และเพิ่มคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐานรวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภแโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงครองสวย-น้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสภาพสังคมท้องถิ่นในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในลำคลองต่างๆ ก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากมาย โดยเฉพาะปัญหาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ทางน้ำ ที่เป็นปัญหา สะสมมานาน ดังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จึวจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน โดยเฉพาะสายน้ำและลำคลองที่เป็นสิ่งสำคัญ ในการหล่อเลี้ยงชีวิตของชุมชน

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ