Hot News :

ข่าวกิจกรรม

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในการส่งเสริม การป้องกัน จึงได้ประสานความร่วมมือแบบบูรณาการกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนคูณ ในการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรับผิดชอบนำสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้ไปรับการฉีดวัคซีน เพื่อเสริมภูมคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าลดอาการดุร้ายของสัตว์ในสุนัขและแมวซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้า ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานกับชุมชน ในการควบคุมอัตรการเกิดโรคขอวสุนัขและแมว

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงมอบเงินช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุงที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 28 เมษายน 2565

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีตัวแทนในส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ ผอ.รพ.สต.หนองกุง ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ นายกิตติศักดิ์ อ่อนวรรณะ และนายอดิศักดิ์ โพธิ์ชัย ตัวแทนประชาคมท้องถิ่น ได้แก่ นางศรีไพร เสนคำสอน และพุทธา บุญพอ ซึงคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนท้องถิ่นได้มีการประชุมติดตามประเมินผลกการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประจำปี 2564 ในวันที่ 24 ธ.ค.2564 และผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 30 ธ.ค.64

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพฑูรย์ อักโข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประธานในที่ประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประชุมการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อ 1.ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงลดความเสี่ยงการทุจริต 2.พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA 3.ยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้ขออนุมัตินายอำเภอโนนคูณเพื่อเปิดประชุมสภา สมันวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ลงนามประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 และเพื่อพิจารณาข้อบัญญัติ ตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดนั้นด้วย เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2527 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) มาตรา55 นายอำเภอ พิจารณาแล้วว่าเห็นสมควรเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 และให้องค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด การประชุมให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำหนดโดยเคร่งครัด

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองสวย-น้ำใสประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน โดนเฉพาะวสายน้ำ และลำคลองที่เป็นสิ่งสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตของชุมชน ทั้งยังเป็นการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นการประสานความร่วมมือแบบบูรณการระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาและส่วนราชการในพื้นที่

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ แก่ผู้นำและบุคลากรของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ที่ใช้ในการบริหาร ใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ เปิดวิสัยทัศน์การทำงานโดยการ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU : Memorandum of Understanding) เพื่อทำโครงการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเดียวกัน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพแก่ผู้นำและบุคลากรของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่เดียวกัน อันจะนำมาซึ่งการบูรณาการความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภแโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการถนนสวยไร้ฝุ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เพื่อประชาชนในชนบท จะได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น สามารถเดินทางขนส่งสินค้า และผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอดฤดูการ มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนสังคมซึ่งจะช่วยยกระดับ คุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาศสร้างรายได้ของประชาชนข

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ