Hot News :

ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมจัดโครงการบูรณาการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมและการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี 2562 ณ บ้านม่วงเป หมู่ 2 และบ้านเหมือดแอ่ หมู่ 14 ณ วัดบ้านม่วงเป ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  วันที่ 19 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมจัดโครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล ทั้ง 18 หมู่บ้าน ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง...ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง....จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีแก่ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประฃุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง...ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง....กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ ทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561 ณ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ หรือ ติดต่อสอบถามรายเอียดเพิ่มเติม โทร 045-960394

  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง...ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง....กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ ทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 ณ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ หรือ ติดต่อสอบถามรายเอียดเพิ่มเติม โทร 045-960394

  วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมคณะบริหาร สภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีภายใน ประจำปี 2560 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ร่วมกับ อำเภอโนนคูณ ท้องถิ่นโนนคูณ และสถานีตำรวจภูธรโนนคูณ พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงานร่วมจัดโครงการคลองสวย นํ้าใส ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้วยม่วงเป ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

  วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายสุภเวช แก้วสง่า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมโครงการกิจกรรม 5 ส และกิจกรรม Big cleaning day ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ