Hot News :

ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง...ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง....กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ ทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2565 ณ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ หรือ ติดต่อสอบถามรายเอียดเพิ่มเติม โทร 045-960394

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง...ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง....กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ ทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2565 ณ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ หรือ ติดต่อสอบถามรายเอียดเพิ่มเติม โทร 045-960394

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมจัดโครงการบูรณาการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมและการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี 2562 ณ บ้านม่วงเป หมู่ 2 และบ้านเหมือดแอ่ หมู่ 14 ณ วัดบ้านม่วงเป ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  วันที่ 19 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมจัดโครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล ทั้ง 18 หมู่บ้าน ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง...ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง....จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีแก่ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประฃุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง...ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง....กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ ทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561 ณ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ หรือ ติดต่อสอบถามรายเอียดเพิ่มเติม โทร 045-960394

  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง...ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง....กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ ทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 ณ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ หรือ ติดต่อสอบถามรายเอียดเพิ่มเติม โทร 045-960394

  วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมคณะบริหาร สภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีภายใน ประจำปี 2560 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ