Hot News :

ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 นายสุภเวช แก้วสง่า รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ เทศบาลตำบลแสนสุข และวัดสิรินธรภูพร้าว จังหวัดอุบลราชธานี

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

  ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 และประกาศจากเว็บไซด์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

  ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 และประกาศจากเว็บไซด์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

  วันที่ 11 กันยายน 2563 นายสุภเวช แก้วสง่า รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและระเบียบกฎหมายท้องถิ่นของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าคุณรีสอร์ท ตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 11 กันยายน 2563 นายสุภเวช แก้วสง่า รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและระเบียบกฎหมายท้องถิ่นของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าคุณรีสอร์ท ตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดบ้านโคกสะอาด บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 และบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ