Hot News :

ข่าวประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2566)

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก(ตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2566)

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ